SCI Podișul Nord Dobrogean

La nivel național, situl Natura 2000 ROSCI0201 este cel mai întins și reprezentativ pentru bioregiunea stepică. Suprafața stepelor ponto-sarmatice din România este estimată la cca 60.000 ha, din care jumătate se afl ă în județul Tulcea, unde există cele mai mari și compacte suprafețe din acest habitat. De asemenea, această bioregiune se întâlnește în Uniunea Europeană doar în România.

Pădurile ocupă suprafețe însemnate, remarcându-se printr-o mare diversitate: păduri de fag, cer și gorun, amestec de gorun, tei, cărpiniță și frasin. Zona de tranziție între vegetația de stepă și cea forestieră este reprezentată de silvostepă, cu păduri de stejar brumăriu, stejar pufos și tufărișuri cu scumpie, păducel și porumbar.

Diversitatea habitatelor naturale asigură existența unui mare număr de specii de floră și faună sălbatică, multe dintre acestea fiind endemice pentru acest areal ori rare, vulnerabile sau periclitate.

Dintre speciile de floră remarcabile amintim bujorul de stepă și garofița dobrogeană, colilia (specifică stepelor), iar dintre cele de interes comunitar clopoțelul dobrogean, merinana, capul șarpelui, vinețelele etc.

Fauna include numeroase specii de insecte (rădașca, croitorul, cărăbușul cu corn, calul dracului – o specie de lăcustă vulnerabilă la nivel european).

Broasca țestoasă dobrogeană se numără printre speciile periclitate, iar balaurul mare dobrogean este cel mai mare șarpe din România, putând atinge dimensiuni de până la 2,5 m. În zona aridă trăiesc dihorul pătat și cel de stepă, care se hrănesc cu rozătoare: popândăi, grivani ori șoareci săritori de stepă. Peșterile, deși puține în zonă, adăpostesc specii de lilieci precum liliacul comun ori liliacul mare cu potcoavă.

Habitatele de interes comunitar prezente in arealul vizat, sunt:

40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
62C0* Stepe ponto-sarmatice
8230 Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase
8310 Peșteri în care accesul publicului este interzis
91AA Vegetație forestieră ponto-sarmatica cu stejar pufos
91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiana cu Quercus spp.
91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
91X0 Păduri dobrogene de fag
91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba
Speciile de interes comunitar, prezente în arealul vizat, sunt următoarele:
Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Habitate (a Consiliului 92/43/CEE): Lutra lutra, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Rhinolophus ferrumequinum, Sicista subtilis, Spermophilus citellus, Vormela peregusna.

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Habitate (a Consiliului 92/43/CEE): Bombina bombina, Elaphe quatuorlineata, Testudo graeca.

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Habitate (a Consiliului 92/43/CEE): Bolbelasmus unicornis, Cerambyx cerdo, Lycaena dispar, Morimus funereus, Paracaloptenus caloptenoides.

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Habitate (a Consiliului 92/43/CEE): Campanula romanica, Centaurea jankae, Echium russicum, Himantoglossum caprinum, Iris aphylla ssp. hungarica, Moehringia jankae, Potentilla emilii-popii.

Habitatele enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.57. Muntele Consul: Formațiuni ierboase/ Pajiști și arbuști/ Tufișuri, Păduri, Stâncării, Peșteri


Habitatele enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.58. Dealul Sarica: Formațiuni ierboase/ Pajiști și arbuști/ Tufișuri, Păduri, Stâncării

Habitatele enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.64. Edirlen: Formațiuni ierboase/ Pajiști și arbuști/ Tufișuri, Păduri, Stâncării


Habitatele enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.71. Dealul Mândrești: Formațiuni ierboase/ Pajiști și arbuști/ Tufișuri, Stâncării


Habitatele enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV. 72. Mănăstirea Cocoș: Formațiuni ierboase/ Pajiști și arbuști/ Tufișuri, Păduri, Stâncării


Specii protejate enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.57. Muntele Consul: Specii de mamifere: Spermophilus citellus;
Specii de pasări: Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Aquila pomarina, Circus cyaneus, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Lanius collurio, Lanius minor, Falco subbuteo, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Falco tinnunculus, Cuculus canorus, Upupa epops, Merops apiaster, Alauda arvensis, Hirundo rustica, Delichon urbica, Oenanthe oenanthe, Sylvia curruca, Sylvia atricapilla, Luscinia luscinia, Phylloscopus collybita, Oriolus oriolus, Parus major, Parus coeruleus, Alauda arvensis, Miliaria calandra, Fringilla coelebs, Carduelis carduelis, Carduelis chloris;
Specii de reptile: Lacerta viridis;
Specii de plante: Campanula romanica, Moehringia grisebachii, Moehringia jankae, Dianthus nordiformis, Paeonia peregrina, Silene compacta, Centaurea napulifera, Gymnospermium altaicum, Thymus zygioides, Festuca callieri, Stachys augustifolia, Crocus reticulatus, Crocus chrysanthus, Gagea szovitzii, Sempervivum ruthenicum.
Specii protejate enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.58. Dealul Sarica: Specii de păsări: Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus mcrourus, Circus pygargus, Buteo rufinus, Aquila clanga, Asio flammeus, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Lanius collurio, Lanius minor, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Cuculus canorus, Upupa epops, Alauda arvensis, Motacilla flava, Troglodytes troglodytes, Erithacus rubecula, Luscinia luscinia, Oenanthe oenanthe, Phylloscopus collybita, Muscicapa striata, Parus major, Parus coeruleus, Merops apiaster, Oriolus oriolus, Miliaria calandra, Serinus serinus, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Fringilla coelebs;
Specii de reptile: Testudo graeca ibera;
Specii de plante: Campanula romanica, Dianthus nardiformus, Galantus plicatus, Agropyron brandzae, Ephendra distachya, Thymus zygioides, Festuca callieri, Stachys angustifolia, Sempervivum ruthenicum, Asparagus verticillatus, Allium saxatile, Lunaria annua ssp. pachyrhiza, Myrrhoides nodosa, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum, Crocus chrysanthus, Crocus reticulatus, Gymnospermium altaicum, Euphorbia myrsinites, Silene compacta, Hierochloe repens, Peucedanum tauricum, Poa versicolor, Seseli rigidum ssp. peucedanifolium.
Specii protejate enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.61. Carasan-Teke: Specii de păsări: Circus cyaneus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picus canus, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo buteo, Carduelis chloris, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Hippolais icterina, Luscinia luscinia, Luscinia megarynchos, Merops apiaster, Miliaria calandra, Oriolus oriolus, Phoenicurus ocrurus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus throchilus, Picus viridis, Prunella modularis, Sitta europaea, Serinus serinus, Sylvia borin, Strix aluco;
Specii de reptile: Testudo graeca ibera;
Specii de plante: Campanula romanica, Moehringia grisebachii, Dianthus nardiformus, Agropyron brandzae, Galantus plicatus, Ornithogalum amphibolum, Stipa ucrainica, Achillea clypeolata, Achillea ochroleuca, Asparagus verticillatus, Asparagus glaucus, Centaurea napulifera, Centaurea marschalliana, Festuca callieri, Gymnospermium altaicum, Iris sintensii, Iris suaveolens, Mercurialis ovata, Myrrhoides nodosa, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum, Orchis morio, Paeonia peregrina, Paeonia tenuifolia, Piptatherum virescens, Pyrus bulgarica, Rumex tuberosus, Scorzonera mollis, Sempervivum zeleborii, Silene compacta, Spiraea crenata, Tanacetum millefolium, Thymus zygioides, Veratrum nigrum.
Specii protejate enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.64. Edirlen: Specii de păsări: Pernis apivorus, Circus pygargus, Circus macrourus, Asio flammeus, Circus cyaneus, Dryocopus martius, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Ficedula parva, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Cuculus canorus, Upupa epops, Falco tinnunculus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Athene noctua, Merops apiaster, Dendrocopos major, Picus viridis, Alauda arvensis, Motacilla flava, Hirundo rustica, Troglodytes troglodytes, Phoenicurus phoenicurus, Luscinia luscinia, Luscinia megarynchos, Erithacus rubecula, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybitta, Sitta europaea, Oriolus oriolus, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Carduelis carduelis, Carduelis flammes, Carduelis chloris, Pyrhulla pyrhulla, Coccothraustes coccothraustes;
Specii de reptile: Testudo graeca ibera;
Specii de plante: Campanula romanica, Moehringia grisebachii, Galantus plicatus, Stipa ucrainica, Thymus zygioides, Scorzonera mollis, Achillea ochroleuca, Paeonia peregrina, Mercurialis ovata, Pyrus bulgarica, Centaurea gracilenta, Stachys augustifolia, Festuca callieri, Silene compacta, Sempervivum ruthenicum, Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum, Iris suaveolens, Platanthera chlorantha.
Specii protejate enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV.71. Dealul Mândrești: Specii de păsări: Ciconia ciconia, Aquila pomarina, Circus cyaneus, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus, Coracias garrulus, Dendrocopos syriacus, Lanius collurio, Lanius minor, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Falco tinnunculus, Cuculus canorus, Upupa epops, Merops apiaster, Alauda arvensis, Hirundo rustica, Delichon urbica, Oenanthe oenanthe, Luscinia luscinia, Sylvia curruca, Philloscopus collybita, Oriolus oriolus, Parus major, Parus coeruleus, Miliaria calandra, Carduelis carduelis, Fringilla coelebs, Carduelis chloris;
Specii de reptile: Testudo graeca ibera;
Specii de plante: Paliurus spina, Crocus chrysanthus, Crocus reticulatus, Cholchicum triphyllum, Asparagus verticillatus.
Specii protejate enumerate în Formularul standard pentru caracterizarea rezervației naturale IV. 72. Mănăstirea Cocoș: Specii de păsări: Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lanius minor, Sturnus roseus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Falco tinnunculus, Accipiter nisus, Cuculus canorus, Upupa epops, Merops apiaster, Riparia riparia, Hirundo rustica, Delichon urbica, Oenanthe oenanthe, Miliaria calandra, Carduelis carduelis;
Specii de reptile: Testudo graeca ibera;
Specii de plante: Thymus zygioides, Mercurialis ovata, Myrrhoides nodosa, Celtis glabrata, Asparagus verticillatus, Piptatherum virescens, Rumex tuberosus, Prunus tenella (V), Sternbergia colchiciflora, Platanthera chlorantha, P. bifolia, Peucedanum longifolium, Cephalanthera rubra, Crocus chrysantus, C. reticulatus, Gymnadenia conopsea, Lunaria annua ssp. pachyrhiza, Orchis morio, O. purpurea.

Atracții turistice și culturale

Dobrogea este cunoscută ca fiind zona în care locuiesc cele mai multe etnii din România. Ca rezultat al diversității etnice, în vecinătatea Parcului Naţional Munţii Măcinului se întâlnesc diverse obiective cultural-istorice de un real potenţial turistic, dintre care menționăm:

Mănăstirea Celic Dere – numele mănăstirii este luat de la pâraul Celic-Dere (nume turcesc, în română însemnând „pârâiaşul de oţel”, aici fiind găsite arme din trecutul îndepărtat). Piatră de pietate a ortodoxismului, îşi are începuturile tradiţiilor monahale în secolele IV-VIII. Aşezământul a fost construit de cîţiva călugări ardeleni veniţi de la Muntele Athos, încântați de această poiană mirifică a satului Teliţa.

Mănăstirea Cocoş – vechi monument istorico-monahal aşezat lângă comuna Niculiţel. Începuturile mănăstirii se situează în jurul anului 1833 cînd aceiaşi întemeietori al Manăstirii Celic Dere, au pus prima piatră de temelie a acestui aşezământ monahal. Refăcută prin 1870 în stil oriental, cu pridvor şi cerdac, este declarată monument istoric în anul 1959. O vechea aşezare romană dependentă de cetatea Noviodnum – Isacea a fost descoperită recent în Niculiţel – cu cupola unei cripte martirion din piatră şi cărămidă, în care au fost găsite moaştele a patru martiri datând din anii 303-304 (marea persecuţie a lui Domniţian), depuse la loc de cinste în Manastirea Cocoş.

Mănăstirea Saon. La circa 30 minute distanţă de Tulcea pe partea dreaptă a drumului DJ 222A spre Luncaviţa este poziţionată Mănăstirea Saon, colţul estic al triunghiului vestitelor mănăstiri Dobrogene : Saon, Celic Dere şi Cocoş, construite încă de pe timpul stăpânirii otomane (după 1833). Mănăstirea Saon are o privelişte relaxantă şi deosebită conferită de poziţionarea pe malul Lacului Saon – tărâm încărcat de frumuseţe şi linişte.

Bazilica cu criptă (martirium), Comuna Niculiţel, satul Niculiţel

Biserica Sfântul Atanasie, Comuna Niculiţel, satul Niculiţel

Basilica paleo-creştină cu criptă, Comuna Niculiţel, satul Niculiţel

Cetatea Romană Noviodunum, Oraşul Isaccea, aşezare getică, aşezare medievală (în punctul La Pontonul Vechi)

Săpaturile arheologice de la Luncavița

Podgoriile Dobrogei

Casa memorială „Panait Cerna” din localitatea Cerna