SCI Munții Măcinului

Situl Natura 2000 SCI Munții Măcinului (ROSCI0123) cu suprafața de 16.926,60 hectare reprezintă o arie special desemnată pentru a conserva și proteja habitate prioritare și de importanță europeană, precum și populațiile mai multor specii rare, vulnerabile și periclitate de plante, insecte, amfibieni, reptile și mamifere care se regăsesc în anexele Directivei Habitate, lege specifică pentru protecția habitatelor și speciilor de interes conservativ cu aplicabilitate la nivelul întregii Comunități Europene.

     Astfel în sit găsim suprafețe importante ale următoarelor habitate prioritare:

 • Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (91AA)
 • Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. (91I0*)
 • Păduri balcano-panonice de cer și gorun (91M0)
 • Păduri dacice de stejar şi carpen (91Y0)
 • Păduri dobrogene de fag (91X0)
 • Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice (40C0*)
 • Stepe ponto sarmatice (62C0*)
 • Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice (1530)
 • Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase (8230)
 • Peșteri în care accesul publicului este interzis (8310)

     Totodată situl oferă condiții prielnice pentru următoarele specii protejate:

     Plante:

 • Agrimonia pilosa   (Turiță mare)
 • Moehringia jankae   (Merinană)
 • Campanula romanica   (Clopoțel dobrogean)
 • Himantoglossum caprinum   (Ouăle popii)
 • Echium russicum   (Limba șarpelui)

     Insecte:

 • Lycaena dispar   (Fluturașul purpuriu)
 • Callimorpha quadripunctaria   (Fluture tigrat)
 • Lucanus cervus   (Rădașca)
 • Osmoderma eremita   (Pustnic)
 • Cerambyx cerdo   (Croitorul mare al stejarului)
 • Morimus funereus   (Croitor cenuşiu)
 • Rosalia alpine   (Croitor alpin)
 • Pholidoptera transsylvanica   (Cosaș transilvan)
 • Euphydryas maturna   (Fluture maturn)

     Amfibieni și reptile:

 • Bombina bombina   (Buhai de baltă cu burta roșie)
 • Testudo graeca ibera   (Țestoasa dobrogeană)
 • Elaphe quatuorlineata   (Balaurul dobrogean)

     Mamifere:

 • Rhinolophus ferrumequinum   (Liliacul mare cu nas potcoavă)
 • Spermophilus citellus   (Popândău)
 • Mesocricetus newtoni   (Hamster dobrogean)
 • Mustela eversmannii   (Dihor de stepă)
 • Vormela peregusna   (Dihor pătat)

     Numărul plantelor superioare reprezintă peste 19% din flora Europeană și este comparabil cu flora bogată a insulelor Creta și Corsica. Unul dintre principalele argumente pentru înființarea acestui sit este valoarea ecologică remarcabilă a acestor munți și prezența multor specii floristice care sunt periclitate atât la nivel național cât și internațional. Munții Măcin și împrejurimile lor sunt singurele zone din România unde încă mai există suprafețe importante de vegetație naturală de stepă, care nu se găsește nici în Balcani și este foarte rară acum în Europa. Această zonă protejează 27 de specii și subspecii de plante endemice (Campanula romanica, Corydalis solida ssp slivenensis, Euphorbia nicaeensis ssp cadrilateri, Moehringia grisebachii, M. jankae, Silene cserei). O parte din insectele găsite în Munții Măcin sunt noi pentru știință. De exemplu Polia cherrung a fost descoperită în 1997 lângă localitatea Greci. De asemeni subspecia macini a fluturelui Chersotis laeta și subspecia niculescui a fluturelui Chersotis fimbriata a fost descrisă numai în 1997. Câteva specii de insecte au fost înregistrate ca viețuind numai în această regiune a țării: Menaccarus arenicola, Nabis provencalis, Hypantopa segnelle, Bryotropha tachyptilella, Bryotropha domestica, Caryocolum alsinella, Caryocolum mucronatella, Anacampsis timidella, Dyspessa salicicola, Exophila rectangularis, Cucculia dracunculi, Nominoides facilis, Trichodes favarius, cerocoma schreberi, Halyzia sedecimguttata, Anatis ocellata, Harmonia quadripunctata, Judolia erratica, Strangalis septempunctata, etc.