Zonare Internă

Zonarea internă a PNMM este realizată în temeiul Ordinului MAPAM 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punctul de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice şi al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

 Zonarea funcţională a PNMM are la bază valoarea habitatelor naturale. Categoriile de zone interne în funcţie de care se stabilesc obiectivele majore de management şi activităţile permise sunt:

Zona cu protectie stricta (ZPS) 

Total suprafaţă  448,6 ha.

Aceasta va cuprinde Rezervaţia „Moroianu” cu o suprafaţă de 293,7 ha şi Rezervaţia „Valea Fagilor” cu o suprafaţă de 154,9 ha. Aceste zone sunt de mare importanţă, întrucât sunt zone naturale mari. În această zonă este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de cercetare.

Zona de protectie integrala (ZPI)

Total suprafaţă 3.418,32 ha.

Aceasta va cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcului.

Următoarele activităţi sunt interzise:

a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;

b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamitati naturale.

Prin excepţie, se pot desfasura următoarele activităţi:

a) ştiinţifice şi educative;

b) activităţi de ecoturism care nu necesita realizarea de construcţii-investiţii;

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau pasunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice forma recunoscuta prin legislaţia nationala în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât sa nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de flora şi fauna prezente;

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific şi valabil pana la intrarea în vigoare a planului de management;

f) intervenţiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea administraţiei şi cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării de către autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului;

g) acţiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamitatile afectează suprafeţe de padure, acţiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;

h) acţiunile de prevenire a inmultirii în masa a dăunătorilor forestieri, care nu necesita extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;

i) acţiunile de combatere a inmultirii în masa a dăunătorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.

Zona de conservare durabilă (ZCD)

Total suprafaţă 7.272,8 ha.

Aceasta constituie in Parcul National Muntii Macinului o zona tampon in care se pot desfasura urmatoarele activitati :

a) ştiinţifice şi educative;

b) activităţi de ecoturism care nu necesita realizarea de construcţii-investiţii;

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau pasunat pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului natural, astfel încât sa nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de flora şi fauna prezente;

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific al parcului şi valabil pana la intrarea în vigoare a planului de management;

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului ştiinţific al ariei naturale protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamitati, cu acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamitatile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a inmultirii în masa a dăunătorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;

i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfasura numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu acordul administraţiei ariei naturale protejate;

j) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerarii naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifesta atacuri de daunatori ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe intinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie stricta sau integrala, în restul zonei-tampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite şi cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restrictii impuse de planurile de management al parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate.

Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane(ZDD)

Total suprafaţă 12,10 ha

În această zonă se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.

În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planurile de management:

a) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor;

b) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;

c) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate este prevăzută în planul de management al parcului şi dacă reprezintă o activitate tradiţională;

d) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;

e) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinarite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid, pe suprafeţe de maxim 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euroamerican;

f) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creştere a animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică;

g) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.